Chimera28, teksty z października 2010 roku

18 tekstów z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest Chi­mera28.

Złud­ne i głupie marze­nia dop­ro­wadzają mnie do obłędu. Mam do­syć układa­nia swo­jej baj­ki. Mój za­gubiony umysł zaczy­na pi­sać his­to­rie ludzi, którzy świata po­za sobą nie widzą.
Ko­bieta i mężczyz­na, wpa­dają na siebie niespodziewanie…mijają
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 31 października 2010, 20:27

Człowiek, cała ta­jem­ni­ca szczęścia i cno­ty. Tak jak nadziei i samotności. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 października 2010, 22:05

Złud­ne i głupie marze­nia dop­ro­wadzają do obłędu, lecz cóż byśmy bez nich poczęli? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 października 2010, 22:41

Nadzieja jest siłą, rozsądek zaś mu­rem przez, który próbu­je się przebić. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 26 października 2010, 12:23

Te­go mroźne­go po­ran­ka na suchych us­tach czułam Twe imię, które za nic w świecie nie poz­wo­liło powrócić mi do normalności. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 października 2010, 00:48

Baj­ka żyje tyl­ko raz, po­tem jest już tyl­ko rzeczy­wis­tość czychająca na swoją ofiarę. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 października 2010, 21:28

Wspom­nienia jak fa­tamor­ga­na, roz­my­wające się, kiedy próbu­jesz je pochwycić. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 października 2010, 22:27

Nadzieja jest jak kro­pel­ka wo­dy pod­czas suszy. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 14 października 2010, 21:50

Szczęście nie zaw­sze ob­ja­wia się korzys­tnym bi­lan­sem doświad­czeń życiowych. Cza­sami zdarzają się pew­ne la­biryn­ty, które mu­simy przejść bez mapy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 października 2010, 20:56

Roz­ma­wiając o miłości mów drukowanymi. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 10 października 2010, 17:04
Chimera28

Mam nadzieje, ze życie to nie tylko test,lecz coś więcej.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chimera28

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność